STANOWISKO RADY MIASTA POZNANIA z dnia 3 września 2014 r.


poznan_herb
Na wniosek prof. Antoniego Szczucińskiego 3 września 2014 roku została podjęta uchwała w sprawie stanowiska Rady Miasta Poznania w związku z 200. rocznicą urodzin Augusta Cieszkowskiego.


W związku z 200. rocznicą urodzin Augusta Cieszkowskiego


Dwieście lat temu, 12 września 1814 r. urodził się wybitny filozof, ekonomista, działacz społeczny i polityczny, hrabia August Cieszkowski. Był jednym z najwybitniejszych intelektualistów europejskich XIX wieku, człowiekiem o zadziwiającej wszechstronności zainteresowań.
Jego związki z Poznaniem, w którym mieszkał przez ostatnie lata swojego życia rozpoczęły się w latach czterdziestych XIX wieku, kiedy przyjechał do Wierzenicy i aktywnie uczestniczył w życiu społecznym oraz politycznym Wielkopolski i Europy. Był współzałożycielem i pierwszym prezesem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którym kierował przez trzy, podejmował parlamentarne próby utworzenia uniwersytetu w Poznaniu, założył i wyposażył materialnie Wyższą Szkołę Rolniczą w Żabikowie. Głosząc filozofię czynu i optymistyczne przekonanie o możliwości ukształtowania sprawiedliwego ustroju społecznego opartego na powszechnej edukacji i pokojowym współdziałaniu państw, widział w tych postulowanych przemianach szczególne posłannictwo narodu polskiego. Łączył w swojej wizji świata głęboką religijność, mesjanizm narodowy i – oparty na wiedzy naukowej – pozytywistyczny program działań gospodarczych.
Rada Miasta Poznania – wspominając postać Augusta Cieszkowskiego – podkreśla jego znaczenie dla dziejów Wielkopolski i Poznania oraz aktualność jego patriotycznego i pozytywistycznego przesłania.
Rada Miasta zwraca się do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań na rzecz ustanowienia, wspólnie z Powiatem Poznańskim, Nagrody im. Augusta Cieszkowskiego przyznawanej osobom szczególnie zasłużonym w rozwoju aglomeracji poznańskiej.
Przewodniczący RMP
(-) Grzegorz Ganowicz • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie