Rajd PTTK Meblarz do Wierzenicy 26 kwietnia 2014


meblarz26 kwietnia – rajd wiosenny PTTK „Meblarz”, śladami Augusta Cieszkowskiego do Wierzenicy

1. ORGANIZATORZY
Organizatorami wiosennej imprezy turystycznej są: Oddział PTTK „Meblarz” w Swarzędzu, młodzież i wychowawcy z Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu, przy życzliwej pomocy i wsparciu ks. Przemysława Kompfa – proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Wierzenicy. Udział w rajdzie zapowiedział również kol. Włodzimierz Buczyński – znany swarzędzki regionalista i publicysta krajoznawczy.

2. CELE RAJDU
a) uczczenie przypadającej w tym roku 200 rocznicy urodzin AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO, wybitnego uczonego, gorącego patrioty, jednego z bohaterów „Najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”,
b) propagowanie hasła roku 2014 – „Turystyka łączy pokolenia” – ogłoszonego przez Zarząd Główny PTTK,
c) upowszechnianie wypoczynku poprzez turystykę i krajoznawstwo,
d) popularyzacja zasad turystyki kwalifikowanej,
e) poznanie przyrodniczych enklaw Puszczy Zielonka,
f) obserwacja budzącej się do życia przyrody.

3. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
W Rajdzie mogą brać udział wszyscy turyści, którzy dokonają zgłoszenia i wpłacą wpisowe. Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.br w Oddziale PTTK „Meblarz” ul. Polna 21 w Swarzędzu (Gimnazjum nr 2) w czwartek 24.04. w godz. 16.00 – 17.30 lub mailem na adres biuro@meblarz.pttk.pl Wpisowe wynosi 7 zł dla członków Oddziału i 8 zł dla pozostałych uczestników.

W ramach wpisowego organizator zapewnia: znaczek rajdowy, posiłek turystyczny, punkty do odznak

4. TRASY RAJDU
A. Trasy dowolne piesze prowadzące przez Puszczę Zielonkę do mety w Wierzenicy.
B. Trasa piesza zorganizowana z przewodnikiem, prowadząca przez miejsca związane z postacią Wielkiego Filozofa i jego przyjaciół: start Kobylnica (przystanek autobusowy, start godz. 9.50), prowadzi kol. Jan Mrula.
C. Trasy dowolne kolarskie, motorowe wg indywidualnych opracowań uczestników.

5. META RAJDU
Meta Rajdu będzie zlokalizowana przy budynku (wiata) parafii pw. św. Mikołaja w Wierzenicy. Otwarcie mety i wydawanie świadczeń o godzinie 12.30, zakończenie imprezy ok. godz. 14.00.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Młodzież do lat 16 może brać udział w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich lub w grupach zorganizowanych..
3. Nieprzybycie na metę w oznaczonym czasie powoduje utratę świadczeń.
4. Uczestnicy Zlotu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane
5. Prosimy o odpowiednie zachowanie się na terenach leśnych i o bezwzględne stosowanie się do poleceń Służby Leśnej!
6. Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się dobrowolnie we własnym zakresie.
7. Interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Kierownika Rajdu. • Najbliższe wydarzenia

  27 września Koło PTTK „Łaziki” organizuje XXI rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” (do Wierzenicy).

  We wrześniu w Luboniu odbędzie się rajd pieszy po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim i bł. Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” ukaże się artykuł Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego autorstwa członka korespondenta PAN prof. Zbigniewa Kundzewicza.

  2 października Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje wieczornicę „Cieszkowski w pamiętniku Klary Dembińskiej” (w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu).

  16 października KUL, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli organizuje międzynarodową konferencję „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin”.

  Około połowy października odbędzie się walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego – krótki referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna książka o Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazać się w październiku.

  Na jesień Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikację Wybitni Wielkopolanie – bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski. Wydanie książki połączone będzie z sympozjami oraz spotkaniami i konkursami.

  14 listopada Archiwum Państwowe w Poznaniu organizuje spotkanie z cyklu „Popołudnie z dokumentem” zatytułowane August Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicę urodzin. Obejmuje ono wystawę, wykłady, prezentację archiwaliów i eksponatów muzealnych. Odbędzie się ono w Archiwum Państwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddział MNP) – ratusz.

  21-23 listopada Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

  Na listopad i grudzień planowana jest w hallu Urzędu Miasta Luboń wystawa historyczna pod hasłem „Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” połączona z wieczorem historycznym.

  PTPN planuje (11 grudnia?) w swojej siedzibie konferencję naukową poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
 • biblioteka
 • cieszkogalerie